اختار خطة تناسب مشروعك
 • Product 1

  Cloud Server HS11

  • 1 CPU


   2 GB RAM


   20 GB SSD


   20 TB TRAFFIC
  فقط
  L.E200.00/mo
  L.E50.00 رسوم إعداد
  أطلبه الآن
 • Product 2

  Cloud Server HS21

  • 2 CPU


   4 GB RAM


   40 GB SSD


   20 TB TRAFFIC
  فقط
  L.E400.00/mo
  L.E50.00 رسوم إعداد
  أطلبه الآن
 • Product 3

  Cloud Server HS31

  • 2 CPU


   8 GB RAM


   80 GB SSD


   20 TB TRAFFIC
  فقط
  L.E600.00/mo
  L.E50.00 رسوم إعداد
  أطلبه الآن
 • Product 4

  Cloud Server HS41

  • 4 CPU


   16 GB RAM


   160 GB SSD


   20 TB TRAFFIC
  فقط
  L.E800.00/mo
  L.E50.00 رسوم إعداد
  أطلبه الآن
 • Product 5

  Cloud Server HS51

  • 8 CPU


   32 GB RAM


   240 GB SSD


   20 TB TRAFFIC
  فقط
  L.E1100.00/mo
  L.E50.00 رسوم إعداد
  أطلبه الآن